Sort by
Sort by

Utfordringen med papir

Utfordringen med papir
Av Hanna Jager,
Nestlés Globale Leder for Ansvarlige Innkjøp, Papirmasse & Papir

Landbruk er en viktig driver bak avskoging. I dag er det først og fremst palmeoljeplantasjene som stjeler overskriftene når det gjelder rovhugging av skog, men palmolje er bare én av mange råvarer som legger press på verdens gjenværende skoger.

Papirmasse- og papirindustrien, som blant annet inkluderer kontorpapir, trykte fotografier, papirservietter og produktemballasje, utgjør 40 prosent av alt industrielt tre som handles globalt. Det har derfor en viktig rolle å spille når det gjelder forvaltning av skog, balansering av karbon, bevaring av biologisk mangfold og sikring av folks levebrød.

Det globale papirforbruket har steget jevnt i flere tiår, og trenden ser ut til å fortsette, gitt etterspørselsveksten i fremvoksende økonomier, nye, kreative bruksområder for fiber som fornybar ressurs og overgang fra plast.

Dette betyr at å finne løsninger mot avskoging og sosiale problemer i forsyningskjeden for papp og papir blir stadig viktigere for oss, for å sikre at vi møter forpliktelsen vår knyttet til avskoging og ansvarlige innkjøp innen 2020.

Komplekse forsyningskjeder

Nestlé kjøper papir til emballasje og forpakninger direkte fra trykkerier og emballasjeprodusenter over hele verden, og vi vil fremover kartlegge koblingen mellom ferdig vare og skog i verdikjeden vår. Da vi er flere ledd unna skogene der trærne hogges ned, kan dette bli en krevende eksersis.

Siden 2010 har vi gjennomført regelmessige kartlegginger av verdikjeden for store produktkategorier i samarbeid med The Forest Trust (TFT), for å identifisere opprinnelsen til de jomfruelige materialene vi benytter, helt tilbake til opprinnelseslandet. Takket være dette arbeidet kan vi nå spore 91% av det totale volumet jomfruelig papirmasse og papire vi kjøper tilbake til landet det er fra. Ambisjonen er å øke sporbarheten helt tilbake til kilden.

Det er imidlertid ingen enkel jobb. Masse- og papirverdikjeden er kompleks og kan være svært fragmentert i de ulike regionene vi opererer. Noen ganger mangler leverandørene informasjon om verdikjeden utover deres direkte leverandører – og ønsker heller ikke alltid å dele informasjonen de sitter på.

Innkjøpsavdelingen vår og TFT jobber tett for å løse utfordringene knyttet til transparens, bygge sterkere relasjoner med leverandører og for å gjennomføre effektive tiltak. Deretter kan vi også løse andre utfordringer innen papirmasse og papir, som skog med høy konserveringsverdi (HCV), sosiale problemer, samt styrke småbønders og urfolks rettigheter.

Ved å samarbeide med leverandørene våre om opplæring innen ansvarlige innkjøp og gjennomføre arrangementer dedikert til spesifikke markeder eller temaer, og gjennom feltbesøk med TFT, driver vi forbedring fra skog og ut til fabrikk. Ambisjonen vår er å nå 100% ansvarlig og avskogningsfri papirmasse og papir innen 2020.

Digital teknologi

Vi må imidlertid gjøre raskere fremskritt for å forbedre sporbarheten og adressere avskoging for å møte vår 2020-forpliktelse, og vi kan ikke gjøre det alene. Et område hvor vi derfor satser stort på innovasjon er bruk av digital teknologi.

I år har vi tatt i bruk SupplyShift, en skybasert plattform som hjelper oss med å samle inn og analysere data for kartlegging av verdikjeden, sammen med alle våre globale leverandører av bølgepapp og papp. Dette er en ny måte å jobbe på for leverandørene våre, men når implementert vil det hjelpe oss med bedre og mer presis data.

Vi benytter også Starling, en satellittbasert tjeneste utviklet av Airbus og The Forest Trust (TFT) som hjelper oss med å finne ut hvor skogbruk resulterer i avskoging, og hvor trær blir kuttet ned til bruk i masse og papir.

Med APPM / Titan, en av våre leverandører i det vestlige Russland, bruker vi Starling til å overvåke et område med en viktig såkalt «intakt skog» (Intact Forest Landscape) som mange kjemper for å bevare. Gjennom dette prosjektet ser vi også på muligheten for å bruke denne teknologien til å planlegge skogsproduktivitet og ressursbruk, hvilket vil kunne være verdifullt for leverandørene våre i form av bedre data for å administrere skogen på en forsvarlig måte. I 2019 vil vi rulle ut denne piloten i fire nye regioner - Sørøst-USA, Canada, Indonesia og Brasil.

Oppfordrer til transparens

For å stoppe avskoging i verdikjeden til papir og papirmasse er vi avhengig av transparens på tvers av hele bransjen. For å bidra til dette deler Nestlé en liste over våre direkte leverandører og papirmøller oppover i verdikjeden. Dette vil hjelpe oss med å rette inn ressurser for å møte lokale utfordringer knyttet til ansvarlig skogdrift. Vi håper også at dette vil oppmuntre andre til å følge etter, og bidra til mer transparens.

Bransjen må jobbe sammen for å forbedre måten ting gjøres på, og transparens er bare én brikke i puslespillet. Derfor oppfordrer vi alle som er en del av verdikjeden til papir og papirmasse til å jobbe sammen for å finne løsninger.

Nestlé tror at en avskogingsfri verden er mulig. Vi trenger ambisiøse, felles handlinger for å komme dit – nå.